قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

معرفی شرکت گدنا (تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک)

معرفی شرکت گدنا (تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک)

معرفی شرکت گدنا🔖گدنا – شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک

🖍 معرفی شرکت

📈کترینــگ دونــا در ســال ۱۳۹۴ تاســیس شــد. ایــن شرکــت حاصــل سرمایــه گــذاری مشــترک هلدینگ هـای اقتصـادی فـدک از ایـران و دونهـازر از اتریـش میباشـد.

📈هـم اکنـون، هلدینگ اتریشـی دونهـازر یکـی از برجسـته تریـن کترینگهـای قـاره سـبز اسـت.

اولیـن کارخانـه کترینـگ دونـا، در محوطـه راه آهـن تهـران، در فضایـی بـه مسـاحت ۵۰۰۰مترمربـع با امـکان تولیـد روزانـه ۴۰.۰۰۰وعـده غذایـی شروع به کار کـرده اسـت.

📈ایـن کارخانـه در حـال حـاضر، بزرگریـن و مجهزتریـن کترینـگ ایرانـی مـی باشـد. زیرسـاخت هــای ایــن کترینــگ براســاس اســتانداردهای بیــن المللــی طراحــی و ایجــاد شــده اســت.

📈طراحــی مــدرن نمـای بیرونـی سـاختمان کترینـگ دونـا، بـه گونـه ای اسـت کـه بـه فضـای راه آهـن تهـران روحـی تـازه بخشـیده اسـت.

مدیـران اتریشـی ایـن کترینـگ، تمـام بخشهـای اجرایـی، تامیـن و پشـتیبانی، طبـخ و سرویس دهـی را تحـت کنـترل و نظـارت مسـتمر دارنـد.

مدیـر کارخانـه و سرآشـپز ایـن کترینـگ اتریشـی هسـتند و از نـام آورتریـن مدیـران و آشـپزان جهانـی مـی باشـند.

مهشید داداش زاده

معرفی شرکت گدنا

مطلب پیشنهادی

برآورد سود 33 نماد بزرگ

برآورد سود ۳۳ نماد بزرگ

برآورد سود ۳۳ نماد بزرگ با توجه به رشد اخیر نرخ کامودیتی ها اگر فرض …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *